Доставка до всяка точка на България!

Посещавайки и регистрирайки се в Уебсайта www.stroitelnimateriali.bg Вие декларирате, че разбирате и приемате да спазвате настоящите Общи условия и потвърждавате съгласието си да използвате Уебсайта по начин, съобразен с всички изисквания на Общите условия, Законите на Република България и Европейското общностно законодателство.


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.stroitelnimateriali.bg

Общи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите "ТЕМИРА" ООД, ЕИК 121536568, със седалище и адрес на управление гр.София, район Искър, ул.Капитан Симеон Петров № 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и

от друга- лицето, съгласилисе се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.stroitelnimateriali.bg

I. ПРЕДМЕТ


Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.stroitelnimateriali.bg стоки.

II. ДЕФИНИЦИИ


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.stroitelnimateriali.bg

"Уебсайт/сайт" е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текс, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

"Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

www.stritelnimateriali.bg е уебсайт за електронна търговия - за продажби на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

"Потребител" е физическо лице , навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

"Потребителски профил" е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.stroitelnimateriali.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.stroitelnimateriali.bg да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

"Потребителско име" е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри ( негов актуален и-мейл адрес ), посредством които той се индивидуализира в www.stroitelnimateriali.bg.

"Парола" е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.stritelnimateriali.bg и услуги.

"Нюзлетър/електронен бюлетин" ("newsletter") е редовно дистрибутирана публикация относно теми, които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

"Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Потребителя.

"Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В "продажната цена" не са включени разходите за доставка.

"Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

"Електронна препратка" е връзка, обозначенав определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

"Информационна система/Система" е всяко устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

"IP Адрес" ( "IP address" ) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

"Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

"Неправомерни действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелена поща ( непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да ббъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви(crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители или Интернет и асоциираноте мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по бълфарското законодателство или по друго приложимо право...

III. Права и заължения на Доставчика


1. Задължения на Доставчика

Доставчика се задължава:

а) Да посочи основните характеристики на стоките, които предлага;

б) Да прехвърли на Потребителя  собствеността на заявената за покупка стока;

в) Да достави в срок заявената за покупка стока;

г) Осигурява гаранционно покритие на предлаганите от него стоки съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържания и цифриви услуги и за продажба на стоки,  продадени на потребители физически лица. Гаранцията отпада в случаите на повреда, причинена в следствие на неправилно съхранение, поддръжка или експлоатация на закупените продукти, както и при опит за поправка от страна на КЛиента и/или друго неопавомощено лице;

д) Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължение;

е) Да спазва настоящите Общо условия, Интернет етикета, както и правилата на моралаи добрите нрави.

2. Права на доставчика

Доставчика има право:

а) Да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и/или реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и др. В тези случаи Доставчикът се задължава ясно и недвусмислено да осигури разпознаването на съобюението като търговско по смисъла на чл.5 от Закона за електронна търговия;

б) Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително към сайтове, непопадащи в контрола на Доставчика.

IV. Права и задължения на Потребителя


1. Задължения на Потребителя

Потребителят се задължава:

а) Да попълни вярно онлайн регистрационна форма, намираща се в настоящия сайт;

б) Да посочи точни и валидни данни, адрес за доставка, телефон за контакт, електронен адрес за кореспонденция и др.;

в) В случаи на промени относно горепосочените данни, да актуализира своя Клиентски профил своевременно, но не по-късно от 7 дни от настъпването на съответната промяна;

г) Да полага всички грижи, които разумно се налагат с оглед опазване на паролата си, както и да не я прави достояние на трети лица. В случай на неправомерен достъп до Клиентски си профил, Потребителят се задължава да уведоми Доставчика незабавно;

д) Да не подава фиктивни и/или невалидни заявки;

е) Да заплати Крайната продажна цена, включваща гореспоменатата дефиниция всички данни, такси, както и разноски по доставката на съответната стока;

ж) Да осигури додтъп и възможност за получаване на стоката и да получи същата;

з) Да не извършва Недобросъвестни действия по смисъла на настоящите Общи условия.

2. Права на Потребителя

Потребителя има право:

а) На достъп, корекция и премахване на въведените лични данни;

б) На отказ от заявените за закупуване стоки в предвитените от Закона за защита на потребителите случаи.

v. Сключване на договор


1. Доставчикът публикува на адрес www.stroitelnimateriali.bg:

- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

- продажната цена, с включено ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерски или транспортни разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

- данни за предоставените гаранции;

- правото на Потребителя и условията и начините за уреждането му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;

- периода, за който направеното предложениеи цената остават в сила;

 - минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

- всякаква друга информация, която доставчикът е длъжрн съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

2. Заяввка за покупка

Потребителят попълва предоставената електронна форма за заявка за закупуване на стоки, след изрично изразено съгласия с настоящите Общи условия, както и въвеждане на валидни потребителско име и парола, точно придържаки се към указаните технически стъпки по сключване на договора.

Техническите стъпки включват следните последователно осъществявани операции:

- Определяне на вида и количествотона стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на съответния бутон, обозначен срещу стоката;

- Преглед на въведената информация относно желаната стока и посочените данни за Потребителя с възможност за нанасяне на корекции;

- Избиране на желания начин на плащане;

- Окончателно обвързващо потвърждаване на направената заявка.

При посочен неверен или неточен адрес за доставка и/или телефон за контакт, заявката се счита за невалидна и Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на заявката.

3. Приемане на заявка

3.1. Потвърждение за получаване на заявката

Доставчикът потвърждава получаването на заявката чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Потребителя електронен адрес за кореспонденция. В потвърждението за получаване на заявката Доставчикът посочва следната информация: основните характериатики на заявената стока, Продажна цена с включено ДДС, Красйна продажна цена, включваща и всякакви допълнителни пощенски, транспортни и други такси и разходи, свързани с доставката на стоката, информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, периода, за който направеното предложение или цена остават в сила, данни за предоставените гаранции, както и за правата на Потребителя, който е попада в дефиниция "потребител" по смисъла на Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, съгласно чл. 54, ал. 1 във вр. с чл. 52, ал. 1 от Закна за защита на потребителите.

Писмената форма се счита за спазена чпрез изпращане на електронна поща със съдържание, което се попълва от Доставчика или Клиента, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

3.2. Потвърждение за сключване на договор

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявката за покупка стока и след потвърждение на валидността й на посочение от Потребителя електронен адрес за кореспонденция.

4. Плащане

4.1. Цена

Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

4.2. Начини на плащане

Цената по предходния член и разходите за доставка могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.stroitelnimateriali.com, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

5. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от потребителя адрес. Срокът за доставка е не повече от 30 дни, освен ако Представител на електронни магазин www.stroitelnimateriali.com и Потребителя не са уговорили друг срок.

Когато Доставчикът не може да изпълни задълженията си по сключения договор поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъден да увебоми Клиента и да възтанови платените от последния суми в срок до 7дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

6. Предаване на стоката

Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя.

Потребителят или трето лице трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Куриера и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабвано Доставчика.

Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно предходното изречение, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Потребители, имащи качеството "потребител" по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ( всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия), се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите стоката документи.

В случай, че Потребителят не бъде намерн в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потъврди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потърждението по предходното изречение.

VI. Право на отказ


Всеки потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ( всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има право да се откаже от поръчаните от електронен магазин www.stroitelnimateriali.bg стоки в рамките на 14 дни, считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл. 55 от ЗЗП. Предходното изречение не се прилага за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Ако потребителят упражни правото си по чл. 55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката в рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора при горните условия, заядно с всички придружаващи документи ( удостоверяващи плащане по договора ) на следния адрес: гр.София, район Искър, ул.Капитан Симеон Петров № 3 с получател "ТЕМИРА" ООД.

"ТЕМИРА" ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, включително разходите за доставка ( с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас ). "ТЕМИРА" ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимпст от това, което от двете събития е настъпило по-рано. Транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

На основание на чл. 55 ал. 4 от ЗЗП Доставчикът иам право да възстанови на Потребителя намалената стойност на закупената стока. Доставчикът има право да отбие от заплатената сума до 60% и да възстанови на Потребителя остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид ( нарушена, нецялостна или липсваща опаковка/, когато стоката е със следи от износване или е непълния си комплект/липсващи аксесоари ).

VII. Гаранции и рекламации


Всички стоки, предлагани за продажба от "ТЕМИРА" ООД на лица, имащи качеството потребител съгласно §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки ( всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоствяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия ), са с двугодишна законова гаранция, по смисъла на чл. 31 от ЗПЦСЦУПС.

В случай, че имате качеството потребител, съгласно посочените разпоредби и за закупена от Вас потребителска стока възникнат производствени дефекти в рамките на законовия, двугодишен гаранционен срок, Вие имате право да предявите рекламация. Рекламацията може да бъде предявена, като се обърнете към "ТЕМИРА" ООД, на място в някой от търговските ни обекти, на адреса ни на управленние или по имейл: [email protected]. Важо е да посочите точно и ясно вида на дефекта и да ни изпратите изделието, за да може да разгледаме и удовлетворим Вашата рекламация в едномесечен срок. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитаният от него начин на удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

VIII. Защита на личните данни


1. Доставчикът е администратор на лични данни и предприема всички мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство за защита на личните данни включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 ("GDPR").

2. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от съответния потребител в момента на регистрацията.

3. Доставчикът приема и обявява на интернет страницата си Политика за защита на личните данни, в която описва начина, по който Доставчикът обработва лични данни.

4. Във всеки момент, Доставчикът има право да изиска от потребителя да се легитимира и да установи достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

5. В случай, че по някаква причина потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, същият следва стъпките, посочени на интернет адрес : www.stroitelnimateriali.bg.

IX. Ограничаване на отговорността


Доставчикът поддържа информацията в страницата на виртуалния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - включително, но не само случаи на неопредолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставчнето на услуги извън контрола на Доставчика.

Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременни, сигурния и свободния от грешки достъп до виртуалния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством интернет страницата www.stroitelnimateriali.bg.

Доставчикът не е длъжен да наблюдава информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерни действия.

Той не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите,

намиращи се на интернет страница и ресурси, станали достъпни чрез поставените на интернет страницата www.stritelnimateriali.bg рекламни банери и/или електронни препратки, доколкото Доставчикът няма обективна възможност и задължение да контролира съответните страници и ресурси.

X. Заличаване на клиентски профил


Клиентът може по всяко време да поиска от Доставчика заличаване на клиентския му профил на email.

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, клиентския профил на Клиента се заличава и при настъпили на някое от следните обстоятелства:

- преустановяване на дейността на Доставчика;

- прекратяване поддържането на магазина;

- в други предвидени в закона случай.

XI. Други


1. Допълнителни условия

Настоящите Общи Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия, в случаите, в които той е бил оповестен на интернет страницата на Доставчика: www.stroitelnimateriali.bg.

При използване на предлаганите от Доставчика услуги Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и Европейското общностно законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността на Доставчика; прекратяване на поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предисзвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Потребителят е длъжен да обещети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обещети Доставчика и за всичкивреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

2. Частична недействителност

В случай, че някоя от клаузите на настоящия договор се окаже или стане недействителна или неприложима, това няма да повлияе на действителността, съответно на приложимостта на останалите клаузи. В този случай недействителната или неприложима клауза се замества от действителни или приложими клаузи, с които ще бъде постигната в максимална степен стопанската цел на договора и действителната воля на страните. Същото важи и за евентуални празнини в договора.

3. Разрешаване на спорове

В случай на възникнали спорове от или във връзка с настоящите Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

В случай, че страните не успеят да се постигне споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

4. Приложимо право

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

5. Надзорни органи

5.1. Комисия за защита на личните данни. Адрес: гр.София 1592, бул."Проф.Цветан Лазаров" № 2, Център за информация и контакти - тел.02/91-53-518, Приемна - работно време 9:00 - 17:00 ч., Електронна поща: [email protected], Интернет страница: www.cpdp.bg.

5.2. Комисия за защита на потребителите. Адрес: гр.София 1000, ул."Врабча" № 1, ет.3,4 и 5, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22, Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч., Електронна поща: [email protected], Уеб сайт: www.kzp.bg.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за  алтернативно решаване на спорове (APC)  или да използвате сайта за  онлайн решаване на спорове (OPC) .